کل بازدیدکنندگان : 8919 امروز : شنبه ، 30 فروردین 1393    ساعت :
اوره خون

افزایش:

مصرف داروهای نفروتوکسیک

 

کاهش:

-